Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden IPM Ongediertebestrijding:

 

 • Artikel 1 Toepasselijkheid
  1. Alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten zijn uitsluitend onder deze voorwaarden. Deze algemene voorwaarden staan boven eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Algemene voorwaarden, hoe genaamd ook, van de afnemer zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk en integraal van de hand gewezen.

  2. Door het geven van een opdracht om werkzaamheden te gaan doen gaat de opdrachtgever akkoord met deze voorwaarden.

  3. In deze algemene voorwaarden hebben we het over bestrijdingswerkzaamheden, dit kan ook gelezen worden als wering en/of beheersing afhankelijk van de opdracht.

 

 • Artikel 2 Aanbieiding / overeenkomst
  1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Een overeenkomst is tot stand gekomen als de order schriftelijk is bevestigd of, bij gebreke daarin, zodra met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

   

 • Artikel 3 Prijswijzigingen
  1. In geval van wijzigingen van prijsbepalende factoren na de aanbieding of na het sluiten van de overeenkomst behoudt IPM Ongediertebestrijding zich het recht voor deze wijzigingen aan de opdrachtgever door te berekenen.
  2. De prijs die is vastgesteld in een overeenkomst met onbepaalde tijd kan telkens na 12 maanden geïndexeerd worden.

   

 • Artikel 4 Uitvoering van de werkzaamheden
  1. De opdrachtgever moet er voor zorgen dat alle aanwijzingen van of namens IPM Ongediertebestrijding, die verband houden met deze werkzaamheden en het op zo verantwoord mogelijke wijze uitoveren daarvan, worden opgevolgd.

  2. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat IPM Ongediertebestrijding direct na aankomst met de werkzaamheden kan beginnen. Daartoe moet onder andere vrije toegang worden verleend tot alle te behandelen ruimtes, lokaliteiten, terreinen, enzovoort. Een eventuele weigering om toegang te verlenen ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de overeengekomen prijs te voldoen.
  3. De opdrachtgever is verplicht zo nodig alle benodigde en gebruikelijke hulpmaterialen en hulpwerktuigen kosteloos ter beschikking te stellen tijdens het uivoeren van de werkzaamheden. Indien de oorzaak van niet of niet tijdige uitvoering binnen de risicosfeer van IPM Ongediertebestrijding ligt, zal deze zo spoedig mogelijk alsnog tot uitvoering overgaan.
   

 • Artikel 5 Extra kosten, meer en minder werk
  1. Kosten ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven om redelijkerwijs de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden onverminderd in rekening gebracht. Meer en/of minder werk zal bij de opdracht, dan wel bij het einde der werkzaamheden naar billijkheid worden verrekend.
  Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveringen, welke niet in de overeenkomst zijn inbegrepen en door de opdrachtgever worden verlangd.

  2. indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering van het werk uitermate bezwaarlijk of door overmacht onmogelijk is geworden, heeft IPM Ongediertebestrijding het recht te vorderen dat de uitvoering van de werkzaamheden zodanig is gewijzigd, dat de bezwaren aan de uitovering verbonden geheel of grotendeels vervallen of de onmogelijkheid der uitvoering wordt weggenomen. Indien dat mogelijk is.
  3. De meer of mindere kosten uit deze wijziging voortvloeiende zullen worden verrekend, terwijl IPM Ongediertebestrijding bovendien recht zal hebben op vergoeding van al de ontstane doch onnut gebleken kosten. De bovengenoemde regeling laat onze bevoegdheid om ontbinding van de overeenkomst te vorderen onverlet.

   

 • Artikel 6 Betaling
  1. Tenzij ander is overeengekomen dient de betaling netto, zonder korting of aftrek binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Onverminderd is men bij overschrijding van deze betalingstermijn vanaf de factuurdatum rente verschuldigd gelijk aan het promessedisconto van de Nederlandse Bank vermeerderd met 2%. IPM Ongediertebestrijding heeft ten allen tijde het recht voor de gehele uitvoering of tijdens de uitvoering van de overeenkomst het gehele factuurbedrag of een deel daarvan contante betaling te verlangen. Eventuele kosten van incasso zullen volledig voor rekening van de opdrachtgever zijn.

   

 • Artikel 7 Klachten
  1. Klachten over de uitvoering of de kwaliteit van de overeengekomen bestrijdingswerkzaamheden dienen binnen 8 dagen na die uitvoering schriftelijk te gebeuren, bij gebreke daarvan zal ieder recht van de opdrachtgever vervallen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
  Zolang op een klacht door IPM Ongediertebestrijding nog niets is beslist, is de opdrachtgever gehouden normaal aan zijn verplichtingen te voldoen.

   

 • Artikel 8 Overmacht / niet nakoming
  1. Indien niet nakoming van de overeenkomst te verwijten is aan 1 of meer van de volgende oorzaken: oorlog / revolutie / brand / bedrijfsbezetting / storingen in de geregelde aanvoer van grond- en hulpstoffen, water en elektriciteit / stakingen, transportmoeilijkheden, zal de niet-nakoming geacht worden het gevolg te zijn van overmacht.
  2. In andere gevallen waarin een der partijen zijn verplichtingen niet nakomt, evenals in geval een der partijen surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld of wordt geliquideerd, zal de andere partij het recht hebben de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verder toekomende rechten.

   

 • Artikel 9 Garanties en aansprakelijkheid
  1. Mededelingen door de of namens IPM Ongediertebestrijding betreffende de kwaliteit van de (te)verrichte(n) werkzaamheden, de behandeling in ruimste zin, de eigenschappen van de gebruikte middelen enz. gelden alleen als garantie indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan.
  2. IPM Ongediertebestrijding verplicht zich ertoe de werkzaamheden naar beste vermogen te doen in het licht van beoogde resultaat, de aard van deze werkzaamheden laat in het algemeen neit toe dat IPM Ongediertebestrijding zich kan verplichten tot het bereiken van het beoogde resultaat.
  3. IPM Ongediertebestrijding is niet aansprakelijk voor schade die bij of in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden mocht ontstaan aan zaken van de opdrachtgever of van derden of aan personen, tenzij deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van IPM Ongediertebestrijding. In dit laatste geval zal de aansprakelijkheid het bedrag waartegen de werkzaamheden zijn verricht niet te boven gaan, iedere aansprakelijkheid is verder beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uitbetaald wordt door onze schadeverzekering.
  4. Iedere aansprakelijkheid, van IPM Ongediertebestrijding voor schade die ontstaat als gevolg van de betreffende producten is uitgesloten, tenzij deze zijn oorzaak vinden in een grove fout of nalatigheid van IPM Ongediertebestrijding, in dat geval zal de aansprakelijkheid in elk geval beperkt zijn tot het bedrag waartegen het betreffende product is geleverd dan wel aangebracht.

   

 • Artikel 10 Opzegging / beëindiging / ontbinding

  1. IPM Ongediertebestrijding is gerechtigd alle overeenkomsten, met een bepaalde of onbepaalde looptijd, op te zeggen met inachtneming van een termijn van één maand.

  2. Overeenkomsten met een onbepaalde looptijd kunnen door de afnemer, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Overeenkomsten met een bepaalde looptijd met een afnemer, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf worden, behoudens opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, vanaf de einddatum van rechtswege verlengd met een zelfde termijn als de bepaalde looptijd. De regeling ten aanzien van prijswijzigingen blijft bij verlenging gelden.

  3. Overeenkomsten met een onbepaalde looptijd of een looptijd van meer dan 12 maanden kunnen door de afnemer, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Overeenkomsten met een bepaalde looptijd van 12 maanden of minder met een afnemer, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, worden na ommekomst van de bepaalde looptijd omgezet in overeenkomsten met een onbepaalde looptijd en een opzegtermijn van één maand. De regeling ten aanzien van prijswijzigingen blijft bij verlenging gelden.

  4. IPM Ongediertebestrijding is gerechtigd de overeenkomst zonder enige aanmaning of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

  a) Door de afnemer surseance van betaling is aangevraagd of deze wordt verleend.

  b) Door de afnemer faillissement wordt aangevraagd of de afnemer failliet is verklaard.

  c) De onderneming van de afnemer is of wordt geliquideerd of de afnemer de onderneming staakt.

  d) Op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de afnemer beslag wordt gelegd, dan wel indien de afnemer anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te kunnen nakomen.

  e) Indien voortzetting van de relatie met de afnemer voor IPM Ongediertebestrijding reputatie- en / of imagoschade tot gevolg heeft of indien dit redelijkerwijs te verwachten valt.

   

 • Artikel 11. Toepasselijk recht / geschillen

  1. Op overeenkomsten tussen IPM Ongediertebestrijding en de afnemer is uitsluitend Nederlands Burgerlijk Recht, onder uitsluiting van Nederlands Internationaal Recht, van toepassing.

  2. Alle geschillen die tussen IPM Ongediertebestrijding en de afnemer mochten ontstaan zullen, voor zover zij niet in der minne geschikt kunnen worden, uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de hoofdvestiging van IPM Ongediertebestrijding gevestigd is blijkens het handelsregister.


Last van deze ongedierte? Wij helpen u er graag vanaf! 
Wij zijn telefonisch bereikbaar op 06-11122445 en online via ons contactformulier
Let op: Werkgebied +/- 20km rondom Edam-Volendam!